خشایار جان،

این تاپیک با تاپیک موزه قطعات کامپیوتری فروم

یکسانه، و در هم ادغام میشه.