43653
سال های قبل وقتی خبری از اینترنت نبود، دسترسی به اخبار جدید به برنامه های خبری تلویزیون و یا روزنامه هایی منحصر می شد که آنها هم بیشتر اوقات از جریان آنی خبرها عقب بودند. اما با ورود اینترنت...