36634


دیگر نگران بخش سوایپ کیبورد خود نباشید
چون به راحتی با زبان فارسی هم میتوانید سوایپ کنید ! :)