آقا احسان عزیز

جند تا سوال،

در RAID 10، اگر 4 تا SSD حجم 256 داشته باشیم، طبق توضیح بالا، فضای در دسترس 512 خواهد بود؟

در RAID 10، میزان رایت روی 4 درایو زیاد نخواهد بود؟ از نظر عمر SSD...