هارمن کاردون صداش مرگ نداره!تخصصی که توی ارنج تلفیقی در اسپیکرهاش داره هیچ برندی ندارد.بدون شک مدل های هارمن.