آخ آخ آخ چقد حوس کردم بازی کنم medival total war 2 رو گرفتم ولی متاسفانه دیسک دوم گیر میکنه وسطاش

در مورد عکس هفت : طرف گرز دستشه چطوری گردنشو زده ؟