امیدوارم بتونم بازی کنم ......... باید بازی خوبی باشه .......

فرصت نمیشه !