تشکر نریمان.
من تازه شروع کردم
ولی مثل شما قبل نصف جذابیت گیمپلی منحصر به تصرف کمپ ها هست اون هم با stealth.