با تشکر یاسر جان اینجانب فقط با پی سی حال می کنم pc پی سی رو انتخاب نمودم نمیدانم برای تبلت چگونه است سپاس