منم دقیقا همین اخلاقو دارم . ماشینمم به خودم رفته ، تا کارواش نره جایی نمیره .