اقا فکر کنم جواب نده !

من و دوستام پارسال واسه ی زیارت رفته بودیم مشهد ......... ساعت 1 شب رفته بودیم واسه ی گردش ! چون شلوار گرم کن پامون بود همه فکر میکردن مشکلی چیزی داریم !