من 256 پارس افلاین دارم
وقتی شارژ می کنم
هفته ی اول 200 کیلوبیت
هفته ی دوم 120 کیلوبیت
هفته ی سوم 70 کیلوبیت
هفته ی چهارم هم ه بگیر نگیر داره
جالب اینجاس که اگه من به نمایندگی زنگ بزنم حتی در...