هنکنگ کشوره و تا مدتها هم بر سر همین با چین دعوا داشت!الان فک کنم خود مختاره!

ایکاش فقط فاجعه اینترنت ما سرعتش بود ! خیلی چیزای دیگه هستن که اونو به یه فاجعه واقعی تبدیل کردن