خدای من ! ببینید چقدر محبوب , مهم و جذاب شده این Angry Birds که قراره ناسا باهاش همکاری کنه !

Rovio باید افتخار کنه به خودش