http://cdn.gamerant.com/wp-content/uploads/Most-Anticipated-Games-of-2012.jpg

مدتی است که وارد نیمه دوم سال ۲۰۱۲ شده ایم و بازی های زیادی برای انتشار باقی مانده است که از هیچ کدامشان نمی شود به...