چون اختصاصی بود کپی پیست کردم و تغییری ایجاد نکردم!
ایم مصاحبه چند نکته مهم داشت، بخازر همین تصمیم گرفتم بدون هیچ دخل و تصرفی بذارم اینجا.

گروه خبری GSM: ترودی گایلاند از ژانویه 2008 به عنوان...