مقاله بسیار کاملی بود ممنون.
البته در عالی بودن پد های ریزر شکی نیست ومن خودم از کنترل ادیشن استفاده میکنم.
اما پدی وجود داره که به نظرم سلطان پد هاست و متاسفانه در ایران خیلی کم پیدا میشه .
پد...