فقط گفته است از N9 پشتیبانی می کنیم اما تا چه سالی و چگونه حتی اینکه آیا MeeGo در حال گسترش است یا نه هیچ موضوعی را بیان نکرده ... جواب های که به سوال ها داده سطحی است و معلوم هست که نوکیا سیاستی که...