من شخصا به قدرت پردازشی بالا ودر کنار اون دوربین و زیباییش رو تو اولویت قرار میدم .....