من هم با نظر سعید جان موافقم . تمام ویژگیهای یک گوشی خوب در یک خصوصیت جمع نمی شود و باید انتخاب چند گزینه رافعال می کردید - با تشکر