25027
اینم واسه منه FX6100 ولی انتظار بیشتری ازش داشتم آبرومونو برد!