نتیجه ی تست با پردازنده Core i3 3220 !
http://up.vbiran.ir/uploads/0CapturePNG_1710613902030605759.png