آقا مام یه mf-2 داشتیم هر موقع یه عکس واسه دل خودمون از طبیعت میگرفتیم فقط مشت و لگد بود که میومد طرفم که چرا فیلمو حروم میکنی!!!!!!=((