خوب نوبت منم شد!
چه عکس های که با این دوربین گرفته نشده! کلا این دوربین یعنی خاطره! چه عکسهای که سر باز کردن پشتش نسوخت!(دوستانی که کار کردن میدونن من چی میگم!) این دوربین عکس هارو روی حلقه های فیلم...