فایر فاکس جدید مشکل زیاد داره کلا هنگ و کرش زیاد میکنه

ولی گوگل کروم خیلی خوبه