من تا 2011. pes بازی می کردم . ولی با دیدن فیفا12 pes را بوسیدم گذاشتم کنار