چه جوری میشه تشخیص داد که این نسخه ای که الان نصبه کدومه؟