شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Telegram Emoji
 • :emoji_smiley-101:
  Emoji Smiley 101
  Emoji Smiley 101
 • :emoji_smiley-133:
  Emoji Smiley 133
  Emoji Smiley 133
 • :emoji_smiley-04:
  Emoji Smiley 04
  Emoji Smiley 04
 • :emoji_smiley-165:
  Emoji Smiley 165
  Emoji Smiley 165
 • :emoji_smiley-36:
  Emoji Smiley 36
  Emoji Smiley 36
 • :emoji_smiley-68:
  Emoji Smiley 68
  Emoji Smiley 68
 • :emoji_smiley-89:
  Emoji Smiley 89
  Emoji Smiley 89
 • :emoji_smiley-122:
  Emoji Smiley 122
  Emoji Smiley 122
 • :emoji_smiley-154:
  Emoji Smiley 154
  Emoji Smiley 154
 • :emoji_smiley-25:
  Emoji Smiley 25
  Emoji Smiley 25
 • :emoji_smiley-186:
  Emoji Smiley 186
  Emoji Smiley 186
 • :emoji_smiley-57:
  Emoji Smiley 57
  Emoji Smiley 57
 • :emoji_smiley-78:
  Emoji Smiley 78
  Emoji Smiley 78
 • :emoji_smiley-111:
  Emoji Smiley 111
  Emoji Smiley 111
 • :emoji_smiley-143:
  Emoji Smiley 143
  Emoji Smiley 143
 • :emoji_smiley-14:
  Emoji Smiley 14
  Emoji Smiley 14
 • :emoji_smiley-175:
  Emoji Smiley 175
  Emoji Smiley 175
 • :emoji_smiley-46:
  Emoji Smiley 46
  Emoji Smiley 46
 • :emoji_smiley-99:
  Emoji Smiley 99
  Emoji Smiley 99
 • :emoji_smiley-132:
  Emoji Smiley 132
  Emoji Smiley 132
 • :emoji_smiley-03:
  Emoji Smiley 03
  Emoji Smiley 03
 • :emoji_smiley-164:
  Emoji Smiley 164
  Emoji Smiley 164
 • :emoji_smiley-35:
  Emoji Smiley 35
  Emoji Smiley 35
 • :emoji_smiley-67:
  Emoji Smiley 67
  Emoji Smiley 67
 • :emoji_smiley-88:
  Emoji Smiley 88
  Emoji Smiley 88
 • :emoji_smiley-121:
  Emoji Smiley 121
  Emoji Smiley 121
 • :emoji_smiley-153:
  Emoji Smiley 153
  Emoji Smiley 153
 • :emoji_smiley-24:
  Emoji Smiley 24
  Emoji Smiley 24
 • :emoji_smiley-185:
  Emoji Smiley 185
  Emoji Smiley 185
 • :emoji_smiley-56:
  Emoji Smiley 56
  Emoji Smiley 56
 • :emoji_smiley-110:
  Emoji Smiley 110
  Emoji Smiley 110
 • :emoji_smiley-142:
  Emoji Smiley 142
  Emoji Smiley 142
 • :emoji_smiley-13:
  Emoji Smiley 13
  Emoji Smiley 13
 • :emoji_smiley-174:
  Emoji Smiley 174
  Emoji Smiley 174
 • :emoji_smiley-45:
  Emoji Smiley 45
  Emoji Smiley 45
 • :emoji_smiley-77:
  Emoji Smiley 77
  Emoji Smiley 77
 • :emoji_smiley-98:
  Emoji Smiley 98
  Emoji Smiley 98
 • :emoji_smiley-131:
  Emoji Smiley 131
  Emoji Smiley 131
 • :emoji_smiley-02:
  Emoji Smiley 02
  Emoji Smiley 02
 • :emoji_smiley-163:
  Emoji Smiley 163
  Emoji Smiley 163
 • :emoji_smiley-34:
  Emoji Smiley 34
  Emoji Smiley 34
 • :emoji_smiley-66:
  Emoji Smiley 66
  Emoji Smiley 66
 • :emoji_smiley-87:
  Emoji Smiley 87
  Emoji Smiley 87
 • :emoji_smiley-120:
  Emoji Smiley 120
  Emoji Smiley 120
 • :emoji_smiley-152:
  Emoji Smiley 152
  Emoji Smiley 152
 • :emoji_smiley-23:
  Emoji Smiley 23
  Emoji Smiley 23
 • :emoji_smiley-184:
  Emoji Smiley 184
  Emoji Smiley 184
 • :emoji_smiley-55:
  Emoji Smiley 55
  Emoji Smiley 55
 • :emoji_smiley-109:
  Emoji Smiley 109
  Emoji Smiley 109
 • :emoji_smiley-141:
  Emoji Smiley 141
  Emoji Smiley 141
 • :emoji_smiley-12:
  Emoji Smiley 12
  Emoji Smiley 12
 • :emoji_smiley-173:
  Emoji Smiley 173
  Emoji Smiley 173
 • :emoji_smiley-44:
  Emoji Smiley 44
  Emoji Smiley 44
 • :emoji_smiley-76:
  Emoji Smiley 76
  Emoji Smiley 76
 • :emoji_smiley-97:
  Emoji Smiley 97
  Emoji Smiley 97
 • :emoji_smiley-130:
  Emoji Smiley 130
  Emoji Smiley 130
 • :emoji_smiley-01:
  Emoji Smiley 01
  Emoji Smiley 01
 • :emoji_smiley-162:
  Emoji Smiley 162
  Emoji Smiley 162
 • :emoji_smiley-33:
  Emoji Smiley 33
  Emoji Smiley 33
 • :emoji_smiley-65:
  Emoji Smiley 65
  Emoji Smiley 65
 • :emoji_smiley-86:
  Emoji Smiley 86
  Emoji Smiley 86
 • :emoji_smiley-119:
  Emoji Smiley 119
  Emoji Smiley 119
 • :emoji_smiley-151:
  Emoji Smiley 151
  Emoji Smiley 151
 • :emoji_smiley-22:
  Emoji Smiley 22
  Emoji Smiley 22
 • :emoji_smiley-183:
  Emoji Smiley 183
  Emoji Smiley 183
 • :emoji_smiley-54:
  Emoji Smiley 54
  Emoji Smiley 54
 • :emoji_smiley-108:
  Emoji Smiley 108
  Emoji Smiley 108
 • :emoji_smiley-140:
  Emoji Smiley 140
  Emoji Smiley 140
 • :emoji_smiley-11:
  Emoji Smiley 11
  Emoji Smiley 11
 • :emoji_smiley-172:
  Emoji Smiley 172
  Emoji Smiley 172
 • :emoji_smiley-43:
  Emoji Smiley 43
  Emoji Smiley 43
 • :emoji_smiley-75:
  Emoji Smiley 75
  Emoji Smiley 75
 • :emoji_smiley-96:
  Emoji Smiley 96
  Emoji Smiley 96
 • :emoji_smiley-129:
  Emoji Smiley 129
  Emoji Smiley 129
 • :emoji_smiley-100:
  Emoji Smiley 100
  Emoji Smiley 100
 • :emoji_smiley-161:
  Emoji Smiley 161
  Emoji Smiley 161
 • :emoji_smiley-32:
  Emoji Smiley 32
  Emoji Smiley 32
 • :emoji_smiley-64:
  Emoji Smiley 64
  Emoji Smiley 64
 • :emoji_smiley-85:
  Emoji Smiley 85
  Emoji Smiley 85
 • :emoji_smiley-118:
  Emoji Smiley 118
  Emoji Smiley 118
 • :emoji_smiley-150:
  Emoji Smiley 150
  Emoji Smiley 150
 • :emoji_smiley-21:
  Emoji Smiley 21
  Emoji Smiley 21
 • :emoji_smiley-182:
  Emoji Smiley 182
  Emoji Smiley 182
 • :emoji_smiley-53:
  Emoji Smiley 53
  Emoji Smiley 53
 • :emoji_smiley-107:
  Emoji Smiley 107
  Emoji Smiley 107
 • :emoji_smiley-139:
  Emoji Smiley 139
  Emoji Smiley 139
 • :emoji_smiley-10:
  Emoji Smiley 10
  Emoji Smiley 10
 • :emoji_smiley-171:
  Emoji Smiley 171
  Emoji Smiley 171
 • :emoji_smiley-42:
  Emoji Smiley 42
  Emoji Smiley 42
 • :emoji_smiley-74:
  Emoji Smiley 74
  Emoji Smiley 74
 • :emoji_smiley-95:
  Emoji Smiley 95
  Emoji Smiley 95
 • :emoji_smiley-128:
  Emoji Smiley 128
  Emoji Smiley 128
 • :emoji_smiley-160:
  Emoji Smiley 160
  Emoji Smiley 160
 • :emoji_smiley-31:
  Emoji Smiley 31
  Emoji Smiley 31
 • :emoji_smiley-63:
  Emoji Smiley 63
  Emoji Smiley 63
 • :emoji_smiley-84:
  Emoji Smiley 84
  Emoji Smiley 84
 • :emoji_smiley-117:
  Emoji Smiley 117
  Emoji Smiley 117
 • :emoji_smiley-149:
  Emoji Smiley 149
  Emoji Smiley 149
 • :emoji_smiley-20:
  Emoji Smiley 20
  Emoji Smiley 20
 • :emoji_smiley-181:
  Emoji Smiley 181
  Emoji Smiley 181
 • :emoji_smiley-52:
  Emoji Smiley 52
  Emoji Smiley 52
 • :emoji_smiley-106:
  Emoji Smiley 106
  Emoji Smiley 106
 • :emoji_smiley-138:
  Emoji Smiley 138
  Emoji Smiley 138
 • :emoji_smiley-09:
  Emoji Smiley 09
  Emoji Smiley 09
 • :emoji_smiley-170:
  Emoji Smiley 170
  Emoji Smiley 170
 • :emoji_smiley-41:
  Emoji Smiley 41
  Emoji Smiley 41
 • :emoji_smiley-73:
  Emoji Smiley 73
  Emoji Smiley 73
 • :emoji_smiley-94:
  Emoji Smiley 94
  Emoji Smiley 94
 • :emoji_smiley-127:
  Emoji Smiley 127
  Emoji Smiley 127
 • :emoji_smiley-159:
  Emoji Smiley 159
  Emoji Smiley 159
 • :emoji_smiley-30:
  Emoji Smiley 30
  Emoji Smiley 30
 • :emoji_smiley-62:
  Emoji Smiley 62
  Emoji Smiley 62
 • :emoji_smiley-83:
  Emoji Smiley 83
  Emoji Smiley 83
 • :emoji_smiley-116:
  Emoji Smiley 116
  Emoji Smiley 116
 • :emoji_smiley-148:
  Emoji Smiley 148
  Emoji Smiley 148
 • :emoji_smiley-19:
  Emoji Smiley 19
  Emoji Smiley 19
 • :emoji_smiley-180:
  Emoji Smiley 180
  Emoji Smiley 180
 • :emoji_smiley-51:
  Emoji Smiley 51
  Emoji Smiley 51
 • :emoji_smiley-105:
  Emoji Smiley 105
  Emoji Smiley 105
 • :emoji_smiley-137:
  Emoji Smiley 137
  Emoji Smiley 137
 • :emoji_smiley-08:
  Emoji Smiley 08
  Emoji Smiley 08
 • :emoji_smiley-169:
  Emoji Smiley 169
  Emoji Smiley 169
 • :emoji_smiley-40:
  Emoji Smiley 40
  Emoji Smiley 40
 • :emoji_smiley-72:
  Emoji Smiley 72
  Emoji Smiley 72
 • :emoji_smiley-93:
  Emoji Smiley 93
  Emoji Smiley 93
 • :emoji_smiley-126:
  Emoji Smiley 126
  Emoji Smiley 126
 • :emoji_smiley-158:
  Emoji Smiley 158
  Emoji Smiley 158
 • :emoji_smiley-29:
  Emoji Smiley 29
  Emoji Smiley 29
 • :emoji_smiley-61:
  Emoji Smiley 61
  Emoji Smiley 61
 • :emoji_smiley-82:
  Emoji Smiley 82
  Emoji Smiley 82
 • :emoji_smiley-115:
  Emoji Smiley 115
  Emoji Smiley 115
 • :emoji_smiley-147:
  Emoji Smiley 147
  Emoji Smiley 147
 • :emoji_smiley-18:
  Emoji Smiley 18
  Emoji Smiley 18
 • :emoji_smiley-179:
  Emoji Smiley 179
  Emoji Smiley 179
 • :emoji_smiley-50:
  Emoji Smiley 50
  Emoji Smiley 50
 • :emoji_smiley-104:
  Emoji Smiley 104
  Emoji Smiley 104
 • :emoji_smiley-136:
  Emoji Smiley 136
  Emoji Smiley 136
 • :emoji_smiley-07:
  Emoji Smiley 07
  Emoji Smiley 07
 • :emoji_smiley-168:
  Emoji Smiley 168
  Emoji Smiley 168
 • :emoji_smiley-39:
  Emoji Smiley 39
  Emoji Smiley 39
 • :emoji_smiley-71:
  Emoji Smiley 71
  Emoji Smiley 71
 • :emoji_smiley-92:
  Emoji Smiley 92
  Emoji Smiley 92
 • :emoji_smiley-125:
  Emoji Smiley 125
  Emoji Smiley 125
 • :emoji_smiley-157:
  Emoji Smiley 157
  Emoji Smiley 157
 • :emoji_smiley-28:
  Emoji Smiley 28
  Emoji Smiley 28
 • :emoji_smiley-189:
  Emoji Smiley 189
  Emoji Smiley 189
 • :emoji_smiley-60:
  Emoji Smiley 60
  Emoji Smiley 60
 • :emoji_smiley-81:
  Emoji Smiley 81
  Emoji Smiley 81
 • :emoji_smiley-114:
  Emoji Smiley 114
  Emoji Smiley 114
 • :emoji_smiley-146:
  Emoji Smiley 146
  Emoji Smiley 146
 • :emoji_smiley-17:
  Emoji Smiley 17
  Emoji Smiley 17
 • :emoji_smiley-178:
  Emoji Smiley 178
  Emoji Smiley 178
 • :emoji_smiley-49:
  Emoji Smiley 49
  Emoji Smiley 49
 • :emoji_smiley-103:
  Emoji Smiley 103
  Emoji Smiley 103
 • :emoji_smiley-135:
  Emoji Smiley 135
  Emoji Smiley 135
 • :emoji_smiley-06:
  Emoji Smiley 06
  Emoji Smiley 06
 • :emoji_smiley-167:
  Emoji Smiley 167
  Emoji Smiley 167
 • :emoji_smiley-38:
  Emoji Smiley 38
  Emoji Smiley 38
 • :emoji_smiley-70:
  Emoji Smiley 70
  Emoji Smiley 70
 • :emoji_smiley-91:
  Emoji Smiley 91
  Emoji Smiley 91
 • :emoji_smiley-124:
  Emoji Smiley 124
  Emoji Smiley 124
 • :emoji_smiley-156:
  Emoji Smiley 156
  Emoji Smiley 156
 • :emoji_smiley-27:
  Emoji Smiley 27
  Emoji Smiley 27
 • :emoji_smiley-188:
  Emoji Smiley 188
  Emoji Smiley 188
 • :emoji_smiley-59:
  Emoji Smiley 59
  Emoji Smiley 59
 • :emoji_smiley-80:
  Emoji Smiley 80
  Emoji Smiley 80
 • :emoji_smiley-113:
  Emoji Smiley 113
  Emoji Smiley 113
 • :emoji_smiley-145:
  Emoji Smiley 145
  Emoji Smiley 145
 • :emoji_smiley-16:
  Emoji Smiley 16
  Emoji Smiley 16
 • :emoji_smiley-177:
  Emoji Smiley 177
  Emoji Smiley 177
 • :emoji_smiley-48:
  Emoji Smiley 48
  Emoji Smiley 48
 • :emoji_smiley-102:
  Emoji Smiley 102
  Emoji Smiley 102
 • :emoji_smiley-134:
  Emoji Smiley 134
  Emoji Smiley 134
 • :emoji_smiley-05:
  Emoji Smiley 05
  Emoji Smiley 05
 • :emoji_smiley-166:
  Emoji Smiley 166
  Emoji Smiley 166
 • :emoji_smiley-37:
  Emoji Smiley 37
  Emoji Smiley 37
 • :emoji_smiley-69:
  Emoji Smiley 69
  Emoji Smiley 69
 • :emoji_smiley-90:
  Emoji Smiley 90
  Emoji Smiley 90
 • :emoji_smiley-123:
  Emoji Smiley 123
  Emoji Smiley 123
 • :emoji_smiley-155:
  Emoji Smiley 155
  Emoji Smiley 155
 • :emoji_smiley-26:
  Emoji Smiley 26
  Emoji Smiley 26
 • :emoji_smiley-187:
  Emoji Smiley 187
  Emoji Smiley 187
 • :emoji_smiley-58:
  Emoji Smiley 58
  Emoji Smiley 58
 • :emoji_smiley-79:
  Emoji Smiley 79
  Emoji Smiley 79
 • :emoji_smiley-112:
  Emoji Smiley 112
  Emoji Smiley 112
 • :emoji_smiley-144:
  Emoji Smiley 144
  Emoji Smiley 144
 • :emoji_smiley-15:
  Emoji Smiley 15
  Emoji Smiley 15
 • :emoji_smiley-176:
  Emoji Smiley 176
  Emoji Smiley 176
 • :emoji_smiley-47:
  Emoji Smiley 47
  Emoji Smiley 47
 • Extended Smilies
 • :200:
  200
  200
 • :72:
  72
  72
 • :icon_ (55):
  Icon (55)
  Icon (55)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :104:
  104
  104
 • :136:
  136
  136
 • :8:
  8
  8
 • :168:
  168
  168
 • :40:
  40
  40
 • :icon_ (44):
  Icon (44)
  Icon (44)
 • :221:
  221
  221
 • :93:
  93
  93
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :icon_ (21):
  Icon (21)
  Icon (21)
 • :125:
  125
  125
 • :157:
  157
  157
 • :29:
  29
  29
 • :189:
  189
  189
 • :61:
  61
  61
 • :icon_ (33):
  Icon (33)
  Icon (33)
 • :210:
  210
  210
 • :82:
  82
  82
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :icon_(10):
  Icon (10)
  Icon (10)
 • :114:
  114
  114
 • :146:
  146
  146
 • :18:
  18
  18
 • :178:
  178
  178
 • :50:
  50
  50
 • :199:
  199
  199
 • :71:
  71
  71
 • :icon_ (54):
  Icon (54)
  Icon (54)
 • :231:
  231
  231
 • :103:
  103
  103
 • :135:
  135
  135
 • :7:
  7
  7
 • :167:
  167
  167
 • :39:
  39
  39
 • :icon_ (43):
  Icon (43)
  Icon (43)
 • :220:
  220
  220
 • :92:
  92
  92
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :icon_ (20):
  Icon (20)
  Icon (20)
 • :124:
  124
  124
 • :156:
  156
  156
 • :28:
  28
  28
 • :188:
  188
  188
 • :60:
  60
  60
 • :icon_ (32):
  Icon (32)
  Icon (32)
 • :209:
  209
  209
 • :81:
  81
  81
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :icon_ (9):
  Icon (9)
  Icon (9)
 • :113:
  113
  113
 • :145:
  145
  145
 • :17:
  17
  17
 • :177:
  177
  177
 • :49:
  49
  49
 • :198:
  198
  198
 • :70:
  70
  70
 • :icon_ (53):
  Icon (53)
  Icon (53)
 • :230:
  230
  230
 • :102:
  102
  102
 • :134:
  134
  134
 • :6:
  6
  6
 • :166:
  166
  166
 • :38:
  38
  38
 • :icon_ (42):
  Icon (42)
  Icon (42)
 • :219:
  219
  219
 • :91:
  91
  91
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :icon_ (19):
  Icon (19)
  Icon (19)
 • :123:
  123
  123
 • :155:
  155
  155
 • :27:
  27
  27
 • :187:
  187
  187
 • :59:
  59
  59
 • :icon_ (31):
  Icon (31)
  Icon (31)
 • :208:
  208
  208
 • :80:
  80
  80
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :icon_ (8):
  Icon (8)
  Icon (8)
 • :112:
  112
  112
 • :144:
  144
  144
 • :16:
  16
  16
 • :176:
  176
  176
 • :48:
  48
  48
 • :197:
  197
  197
 • :69:
  69
  69
 • :icon_ (52):
  Icon (52)
  Icon (52)
 • :229:
  229
  229
 • :101:
  101
  101
 • :icon_ (29):
  Icon (29)
  Icon (29)
 • :133:
  133
  133
 • :5:
  5
  5
 • :165:
  165
  165
 • :37:
  37
  37
 • :icon_ (41):
  Icon (41)
  Icon (41)
 • :218:
  218
  218
 • :90:
  90
  90
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :icon_ (18):
  Icon (18)
  Icon (18)
 • :122:
  122
  122
 • :154:
  154
  154
 • :26:
  26
  26
 • :186:
  186
  186
 • :58:
  58
  58
 • :icon_ (30):
  Icon (30)
  Icon (30)
 • :207:
  207
  207
 • :79:
  79
  79
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :icon_ (7):
  Icon (7)
  Icon (7)
 • :111:
  111
  111
 • :143:
  143
  143
 • :15:
  15
  15
 • :175:
  175
  175
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :icon_ (51):
  Icon (51)
  Icon (51)
 • :228:
  228
  228
 • :100:
  100
  100
 • :icon_ (28):
  Icon (28)
  Icon (28)
 • :132:
  132
  132
 • :4:
  4
  4
 • :164:
  164
  164
 • :36:
  36
  36
 • :196:
  196
  196
 • :icon_ (40):
  Icon (40)
  Icon (40)
 • :217:
  217
  217
 • :89:
  89
  89
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :icon_ (17):
  Icon (17)
  Icon (17)
 • :121:
  121
  121
 • :153:
  153
  153
 • :25:
  25
  25
 • :185:
  185
  185
 • :57:
  57
  57
 • :206:
  206
  206
 • :78:
  78
  78
 • :icon_ (61):
  Icon (61)
  Icon (61)
 • :icon_ (6):
  Icon (6)
  Icon (6)
 • :110:
  110
  110
 • :142:
  142
  142
 • :14:
  14
  14
 • :174:
  174
  174
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :icon_ (50):
  Icon (50)
  Icon (50)
 • :227:
  227
  227
 • :99:
  99
  99
 • :rolleyes.gif:
  Rolleyes.gif
  Rolleyes.gif
 • :icon_ (27):
  Icon (27)
  Icon (27)
 • :131:
  131
  131
 • :3:
  3
  3
 • :163:
  163
  163
 • :35:
  35
  35
 • :195:
  195
  195
 • :icon_ (39):
  Icon (39)
  Icon (39)
 • :216:
  216
  216
 • :88:
  88
  88
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :icon_ (16):
  Icon (16)
  Icon (16)
 • :120:
  120
  120
 • :152:
  152
  152
 • :24:
  24
  24
 • :184:
  184
  184
 • :56:
  56
  56
 • :205:
  205
  205
 • :77:
  77
  77
 • :icon_ (60):
  Icon (60)
  Icon (60)
 • :icon_ (5):
  Icon (5)
  Icon (5)
 • :109:
  109
  109
 • :141:
  141
  141
 • :13:
  13
  13
 • :173:
  173
  173
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :icon_ (49):
  Icon (49)
  Icon (49)
 • :226:
  226
  226
 • :98:
  98
  98
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :icon_ (26):
  Icon (26)
  Icon (26)
 • :130:
  130
  130
 • :2:
  2
  2
 • :162:
  162
  162
 • :34:
  34
  34
 • :194:
  194
  194
 • :icon_ (38):
  Icon (38)
  Icon (38)
 • :215:
  215
  215
 • :87:
  87
  87
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :icon_ (15):
  Icon (15)
  Icon (15)
 • :119:
  119
  119
 • :151:
  151
  151
 • :23:
  23
  23
 • :183:
  183
  183
 • :55:
  55
  55
 • :204:
  204
  204
 • :76:
  76
  76
 • :icon_ (59):
  Icon (59)
  Icon (59)
 • :icon_ (4):
  Icon (4)
  Icon (4)
 • :108:
  108
  108
 • :140:
  140
  140
 • :12:
  12
  12
 • :172:
  172
  172
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :icon_ (48):
  Icon (48)
  Icon (48)
 • :225:
  225
  225
 • :97:
  97
  97
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :icon_ (25):
  Icon (25)
  Icon (25)
 • :129:
  129
  129
 • :1:
  1
  1
 • :161:
  161
  161
 • :33:
  33
  33
 • :193:
  193
  193
 • :icon_ (37):
  Icon (37)
  Icon (37)
 • :214:
  214
  214
 • :86:
  86
  86
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :icon_ (14):
  Icon (14)
  Icon (14)
 • :118:
  118
  118
 • :150:
  150
  150
 • :22:
  22
  22
 • :182:
  182
  182
 • :54:
  54
  54
 • :203:
  203
  203
 • :75:
  75
  75
 • :icon_ (58):
  Icon (58)
  Icon (58)
 • :icon_ (3):
  Icon (3)
  Icon (3)
 • :107:
  107
  107
 • :139:
  139
  139
 • :11:
  11
  11
 • :171:
  171
  171
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :icon_ (47):
  Icon (47)
  Icon (47)
 • :224:
  224
  224
 • :96:
  96
  96
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :icon_ (24):
  Icon (24)
  Icon (24)
 • :128:
  128
  128
 • :160:
  160
  160
 • :32:
  32
  32
 • :192:
  192
  192
 • :icon_ (36):
  Icon (36)
  Icon (36)
 • :213:
  213
  213
 • :85:
  85
  85
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :icon_(13):
  Icon (13)
  Icon (13)
 • :117:
  117
  117
 • :149:
  149
  149
 • :21:
  21
  21
 • :181:
  181
  181
 • :53:
  53
  53
 • :202:
  202
  202
 • :74:
  74
  74
 • :icon_ (57):
  Icon (57)
  Icon (57)
 • :icon_ (2):
  Icon (2)
  Icon (2)
 • :106:
  106
  106
 • :138:
  138
  138
 • :10:
  10
  10
 • :170:
  170
  170
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :icon_ (46):
  Icon (46)
  Icon (46)
 • :223:
  223
  223
 • :95:
  95
  95
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :icon_ (23):
  Icon (23)
  Icon (23)
 • :127:
  127
  127
 • :159:
  159
  159
 • :31:
  31
  31
 • :191:
  191
  191
 • :icon_ (35):
  Icon (35)
  Icon (35)
 • :212:
  212
  212
 • :84:
  84
  84
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :icon_(12):
  Icon (12)
  Icon (12)
 • :116:
  116
  116
 • :148:
  148
  148
 • :20:
  20
  20
 • :180:
  180
  180
 • :52:
  52
  52
 • :201:
  201
  201
 • :73:
  73
  73
 • :icon_ (56):
  Icon (56)
  Icon (56)
 • :icon_(1):
  Icon (1)
  Icon (1)
 • :105:
  105
  105
 • :137:
  137
  137
 • :9:
  9
  9
 • :169:
  169
  169
 • :41:
  41
  41
 • :icon_ (45):
  Icon (45)
  Icon (45)
 • :222:
  222
  222
 • :94:
  94
  94
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :icon_ (22):
  Icon (22)
  Icon (22)
 • :126:
  126
  126
 • :158:
  158
  158
 • :30:
  30
  30
 • :190:
  190
  190
 • :62:
  62
  62
 • :icon_ (34):
  Icon (34)
  Icon (34)
 • :211:
  211
  211
 • :83:
  83
  83
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :icon_(11):
  Icon (11)
  Icon (11)
 • :115:
  115
  115
 • :147:
  147
  147
 • :19:
  19
  19
 • :179:
  179
  179
 • :51:
  51
  51